Incoterms 2010

Slovo „Incoterms“ je skratkou výrazu „International commecial terms“ (Medzinárodné obchodné podmienky) a jednotlivé Incoterms sú dodacou doložkou kúpnej zmluvy (nie prepravnej zmluvy).Obchodné podmienky sú základné prvky medzinárodných kúpnych zmlúv, lebo určujú zmluvným stranám, aké sú ich povinnosti vzhľadom na: Prepravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu, colné konanie pri dovoze a vývoze.

Okrem toho vysvetľujú ako sa delia náklady a nebe[vc_row row_type=”row_full_center_content” bg_color=”#000000″zpečenstvá medzi zmluvné strany. Obchodníci s obľubou používajú skratky – ako napríklad FOB alebo CIF – na objasnenie rozdelenia povinností, nákladov a nebezpečenstiev týkajúcich sa prepravy tovaru od predávajúceho kupujúcemu. Často vznikajú nedorozumenia ohľadom správneho výkladu týchto výrazov. Preto bolo potrebné vytvoriť pravidlá výkladu obchodných podmienok, na ktorých používaní sa zmluvné strany môžu dohodnúť. Základom týchto pravidiel výkladu sú Incoterms, ktoré Medzinárodná obchodná komora vydala prvýkrát v roku 1936. Ich úradný názov je Medzinárodné pravidlá na výklad obchodných podmienok.

Pravidlá pre akýkoľvek druh dopravy

EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojej prevádzkárni alebo na inom dohodnutom mieste (napr. v závode, v podniku, továrni, skladišti, atd.) obzvlášt nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovru pri vývoze.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne prerokovaný na vývoz k dispozícii dopravcovi menovanému kupujúcim na dohodnutom mieste. Zvolené miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za naloženie a vyloženie tovaru na dohodnutom mieste. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, predávajúci je zodpovedný za naloženie, pokiaľ k dodávke dochádza na akomkolvek inom mieste, predávajúci nie je zodpovedný za vyloženie tovaru.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.Predávajúci je ďalej povinný obstarať poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

DAP – DELIVERED AT PLACE/ S DODANÍM NA MIESTO

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne neprerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá spojené s takto dodaným tovarom okrem “povinností” spojených s dovozom tovaru do krajiny určenia. Tieto “povinnosti” musí znášat kupujúci, ako aj všetky náklady a nebezpečenstvá spôsobené jeho opomenutím včas colne prerokovať tovar na dovoz.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne prerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá do dodania na toto miesto vrátane “povinností” súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenia.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k boku lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FAS vyžaduje, aby predávajúci zabezpečil colné prerokovanie tovaru na vývoz.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď tovar prešiel cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FOB vyžaduje, aby predávajúci colne prerokoval tovar na vývoz.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať námorné poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

1 – Dojednané miesto
2 – Dojednané miesto určenia
3 – Dojednaný prístav nalodenia
4 – Dojednaný prístav vylodenia
– – – – – – – – Náklady predávajúceho
––––––– Riziko predávajúceho
– – – – – – – – Náklady kupujúceho
––––––– Riziko kupujúceho