O spoločnosti

Zameranie aktivít spoločnosti je v prvom rade poskytovanie kompletných zasielateľských služieb v oblasti nákladnej dopravy. Rôzne servisy spoločnosti sa postupom rokov vyvíjali a dnes poskytuje spoločnosť všetky druhy prepráv aj s pridanou hodnotou. Dokážeme flexibilne reagovať na akúkoľvek požiadavku klienta a vždy sa prispôsobujeme individuálnym požiadavkám našich klientov.

Predmet činnosti:

 • zasielateľstvo, nákup a predaj dopravných služieb v oblasti námornej, leteckej, železničnej a kamiónovej prepravy
 • logistická činnosť, skladovanie, atď…
 • predaj námorných, skladových, obytných kontajnerov

Prečo SMART Logistics?

Dlhoročné skúsenosti profesionálneho tímu pracovníkov pomáhajú riešiť problémy našich zákazníkov a rozvíjať nové spôsoby logistických riešení navrhované individuálne pre každého zákazníka.

Medzi naše najväčšie prínosy pre zákazníka patria:

 • Individuálny prístup ku každému zákazníkovi.
 • Schopnosť identifikovať slabé miesta v logistickom procese a ich úspešné odstránenie.
 • Prispôsobenie sa akejkoľvek požiadavke zákazníka a flexibilita ponúkaných služieb.

História spoločnosti

2019

 • Otvorenie novej pobočky v Košiciach

2006

 • Založenie spoločnosti so zameraním na pozemnú logistiku námorných kontajnerov

2007

 • Certifikácia spoločnosti systémom manažérstva kvality ISO 9001:2015
 • Zaradenie spoločnosti do Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

2008

 • Zaradenie spoločnosti do medzinárodnej federácie zasielateľov FIATA

2009

 • Rozšírenie ponúkaného servisu o leteckú prepravu.
 • Zaradenie spoločnosti do logistických sietí WCA a ATLAS

2011

 • Modernizácia firemného loga
 • Párty k výročiu 5. narodenín spoločnosti
 • Certifikácia spoločnosti systémom environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

2013

 • Získanie osvedčenia SHS (Schválený hospodársky subjekt) pre bezpečnosť a ochranu
 • Získanie certifikátu Top Rating za udržanie hodnotenia rizikového faktore D&B ratingu

2014

 • Certifikácia systémom riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013
 • Certifikácia systémom manažmentu bezpečnosti dodávateľského reťazca ISO 28000:2007

2015

 • Udelenie certifikátu certifikačnou komisiou TCF na základe Certifikačných podmienok TCF, ktoré určujú normy spolupráce, bezpečnosti a kvality špedičných služieb v cestnej nákladnej doprave.
 • Udelenie certifikátu certifikačným orgánom vykonávajúci certifikáciu a kontrolu plnenia podmienok Registra solventných firiem.
 • Certifikácia Systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007

2016

 • Sponzor slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 • Modernizácia firemného loga
 • Párty k výročiu 10. narodenín spoločnosti
 • Partner majstrov Slovenska v hokeji!
 • Otvorenie novej pobočky v Nitre

2017

 • Partner galaprogramu tanečnej školy WANTED Lučenec.
 • Podpora podujatia HELPFEST 2017.
 • Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie.
 • Otvorenie novej pobočky v Liptovskom Mikuláši

Firemná politika:

„Stať sa európskym lídrom logistických služieb vyznačujúcich sa vysokou kvalitou“

Princípy našej práce:

Zameriavame sa na logistické riešenia svetovej úrovne, ktoré sú založené na:

 • Individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi a k jeho podnikateľskej činnosti vzhľadom na kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť práce, bezpečnosť informácií a zabezpečenia bezpečného dodávateľského reťazca.
 • Pokrokovom manažmente informačných tokov.
 • Vynikajúcej znalosti globálnej siete.
 • S maximálnym dôrazom na bezpečnosť práce pri všetkých činnostiach.
 • Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti, ako aj havárií, pracovných úrazov a bezpečnostných incidentov v spoločnosti.

Náš tím tvoria odborne trénovaní profesionáli, pre ktorých vytvárame motivujúce podmienky. Zamestnanci majú možnosť tvoriť, a zúčastňovať sa na tvorbe a zlepšovaní jednotlivých manažérskych systémov v spoločnosti.

Sme flexibilní, inovatívni a bezpečný.

Rozvíjame obchodné vzťahy len s tými dodávateľmi a zainteresovanými stranami, ktorí sú dlhodobo spoľahliví.

Neustále hľadáme možnosti ďalšieho kontinuálneho zlepšovania všetkých systémov riadenia spoločnosti, s cieľom zvyšovať pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany.

Vykonávame činnosti v súlade s právnymi, správnymi a inými požiadavkami vedúce k neustálemu sa zlepšovaniu a ich prevencii podľa ISO 9001 v oblasti kvality, ISO 14001 v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ISO 45001 v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci,ISO/IEC 27001 v oblasti informačnej bezpečnosti a ISO 28000 v oblasti bezpečnosti dodávateľského reťazca.

Prostredníctvom stanovených postupov a plánov v spoločnosti znižujeme identifikované riziká informačnej bezpečnosti a identifikované hrozby a riziká v dodávateľskom reťazci, ako aj BOZP. Dodávatelia a relevantné tretie strany vrátane zmluvných strán sú oboznamovaní s týmito postupmi a plánmi vyplývajúcich z analýz rizík.

Prijímame ciele a programy, postupy a plány, plány kontinuity činnosti na riadenie a znižovanie hodnoty rizík, a z nich vyplývajúcich negatívnych dopadov nielen pre spoločnosť a zamestnancov, ale aj pre zákazníka.

V Sládkovičove, dňa 14.10.2020

Váš tím SMART LOGISTICS, s. r .o.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Členstvo FIATA

Členstvo ZLZ 2021

Certifikát AAA Bisnode

Osvedčenie SHS

Certifikát TCF

Certifikát Register solventných firiem

Certifikát Top Rating

List z ministerstva


Ochrana osobných údajov

Vážený  zákazník, vážený obchodný partner

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z.  z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
SMART LOGISTICS, s.r.o.
Fučíkova 456
925 21 Sládkovičovo
IČO: 36 667 633
IČ DPH: SK 2022232278
Zápis v OR Okresného súdu Trnava, odd. : Sro, vl. Č. 18923/T
Konajúci: Mgr. Marián Machalec, konateľ
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.
 • Platobné informácie.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry.
 • Registračné údaje vrátane prístupového hesla.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:

 • Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojich klientov v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť rozvoj našich služieb tvorbu ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke.  V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť

presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese gdpr@smart-logistics.com a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke www.smart-logistics.com alebo mailom na gdpr@smart-logistics.com